HABERLER

Kişisel Sağlık Verilerine Mesleki Yaklaşımlar Çalıştayı, Tarih ve Saat: 27 Ekim 2013, Pazar, 09.30 Yer: İstanbul Tabip Odası

Tarih: 27/10/2013

Toplantı Programı:

Amaç; 
Ülkemiz sağlık sisteminin “Sağlıkta Dönüşüm Programı” adı altında kapitalist bir sektör haline getirilme işlemlerinin sonucu olarak “kişilerin sağlık verileri” gerekli hukuksal düzenlemeler yapılmadan ve temel insan hakları ve kişilik hakları gözetilmeksizin toplanmaktadır. Toplanan kişisel sağlık verileri güvenli olmayan koşularda saklanmakta, ulusal ve uluslararası hukuk, etik değerler yok sayılarak, metalaştırılarak diğer kurum ve kişilerce paylaşılmaktadır.

Bu durum kişisel hak ve özgürlükleri ortadan kaldırırken mesleki etik değerleri de yok etmekte, yurttaşlarımızın topluca ve bireysel olarak güvenli, nitelikli sağlık hizmeti almasını engellemekte, bunun yanında toplumsal ve ailevi sorunlara da yol açmaktadır. 

Olumsuzluklar henüz yoğun olarak yaşanmıyor olsa da kişisel sağlık verilerinin yasa ve amaç dışı paylaşımı sağlık alanında birçok haksızlığa ve çatışmaya yol açma potansiyeline sahiptir.

Çalıştay kapsamında sorun her açıdan değerlendirilerek çözüm ve mücadele süreçlerinin belirlenmesine çalışılacaktır.

Kurumlar; 
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ
TÜRK ECZACILAR BİRLİĞİ
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ


TRD ÜYELİK BAŞVURUSU


Derneğimize üye olmak için dernek tüzüğünde belirtilen aşağıdaki başvuru koşullarını sağlıyorsanız, başvuru formunu doldurup bizlere iletmeniz yeterlidir.

Başvuru koşulları:

  • Tıp fakültelerinin iç hastalıkları anabilim dallarına bağlı romatoloji bilim dallarında öğretim üyeliği veya eğitim-araştırma hastanelerinde iç hastalıkları bünyesindeki romatoloji servislerinde şef veya şef yardımcısı; veya sayılan bu merkezlerde uzmanlık eğitimi yapmış veya yapmakta olanlar bu derneğe asil üye olabilirler.
  • Derneğin asil üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
  • Üyelik, talebi dernek başkanlığına iki üyenin önerisi ve yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu üzerine dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Üyeler derneğe belli ödenti vermeyi kabul ederler.
  • Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı olup, oyunu bizzat kullanır.
  • Üyeliğe kabul edilenlerin kabulden sonra üye olmalarına engel hallerin varlığının tespiti halinde üyelikleri düşer. (Tüzüğün 3.a maddesi)

Başvuru formunu buraya tıklayarak indirebilirsiniz.